Tekst: Jadranka Nejašmić | Foto: Šime Strikoman

Scenu posvećujemo Rajku i Jošku Ščepanoviću

Štorija

Jemo kuća danas jedna u Buol, ona se zove Paloc, Paloc – u njuoj je kuća drugo. A ova kuća velo, tuo je bila ugrojena za šiest braćie, Vukovići su se zvoli. A kuća unutra je bila jelnega nevuojnega čovika, Morko mu je bilo ime, a zvoli su ga – bi je onako grintov, grintov i prilišno je bi sardit, bilo mu je ime Morko, a zvoli su ga Morko Sila.

I muoj Morko – ćapali su ga ovi Vukovići, jemali su ništo vartla svuoga okolo njegovie kućie. I govoridu:

Doj, Morko, govoridu,  prodoj ovo tvuoga i prodoj kuću, a da mi učinimo ovuod kuću.

A vuon da nieće! A vuon da nieće!

A oni kozali: Po plotit ćemo ti.

Tri su bili brata kapitona, a tri su bila popa, tri pomuorska kapitona. I Morko da nieće. I oni tako š njin na lipe, e, ma potla ni bilo čo, nego je vajalo na silu, tako da su oni išli u komunu kol šindika. Ti šindik je bi Vužio, kako da bismo danas kozali načielnik.

I šindik pozove Morka:

Čuješ, Morko, dohodili su mi Vukovići, pust in ono, po kal ti oće judi plotit.

E, ne pušćon jo to, mogu oni grodit di kuću na drugo misto! – ne do Morko nikako, ne do Morko nikako.

I jedoput, jemo veli piergul ovi Vužio i fumo čibuk, lulu, onu tursku, i Morko bi se javijo, nedijon, poklin se dospila funcijun u crikvu, i govori:

Čuješ, kože ti, Morko jesi ti, kože, uriedi onu stvor sa Vukovićiman?

A vuon odizdola njemu kože:

Ča se to tebe tiče? Ča se to tebe tiče?

A tuo ni bilo lako reč u ono doba jelnemu šindiku: ča se to tebe tiče. A vuon govori:
Kako ti to odgovoroš, govori, jelnemu šindiku! Znoš da ti moje pero nadaleko dosimje.

A vuon govori:

Tvoje pero na daleko, a moja puška još i daje, do u tebe na polžuor.

E, kal je to vuon reko, vej ni bilo kul-kamo, to je vuon puno reko i pripuno, i olma je šindik pozvo bandure, koji su bili u Nerežišća, da se Morkota arešto. Ma Morko je to nikako dozno, i Morko biž ća iz Bola. A di je išo, u Dubrovačku Republiku. Opeta govorin, onda je bilo ako si čo učini u misto, onda si se ti priboci vonka za godišće don i moreš se opet vrotit.

I vuon se priboci tamo, a oni počieli grodit ovamo kuću, opasali kuću Morkota, iskopali fundamiente, i oni to počieli tuote grodit. Doveli meštre, i tuo je još danas ta kuća tuote.

E, ma Morkota avizali iz Bola njegovi prijateji, svuojta, da se grodi, tako i tako. I Morko jelnu nuoć tamo skupi nike jude u Dubruovnik i eto ti ga, evo ti ga jelnu nuoć sa nikuon brodicuon, s nikin brodićien, i duošo ti ovamo povar kovienta u Buol na Martinicu i iskarcali se. Doni Morko četiri barila proha (tuo se u pismima govori dvo barila proha inglieškega). Tako ti barili, koliko je tuo, koliko je kili bilo, ne znon, svakako, doni vuon četiri barila proha i da će vuon lagumat njegovu kuću, di su Vukovići ugrodili svuoj novi duom. I oni iskopali, pol tri kantuna, iskopali po jelnu bužu i kopali četvartu i stavili oni proh, da će tuo oni užgat – evo ti olnikuda nikuor duošo i zateko hi i ni bilo kul-kamo, vajalo uteć ća, ostavit sve tuo. I ovega puta in ni uspilo izlagumat. I tu je do danas ostalo tako, ostala ta kuća tako, oni su malo bili brenzali s otin. I onda Morko ča je duošo dobije ol vlosti drugu kaznu, da se opeta ne smi za dvo godišća pokozat u Buol. I tako je tuo bilo.

Kal je bilo potla, e ništa, dokle će vuon bit tamo, oni su ugrodili zide. Tri su brata bili popa, a tri kapitona koji su bili oženjeni sa tri sestre Španjuolke.  – kal ova tri kapitona išli po darvenariju, po griede i kamparjune, sve, išli u Mletke, Veneciju, da ćedu tamo ukarcat. Odovuode se digli, svaki je imo svuoj brud, nave su se zvole, nave, imali su svoje mornore, i oni su išli iz Bola prema Veneciji po lenjon za pokrit ovu kuću. A još Morkotova kuća unutra – da kal se ova pokrije, da ćedu onu raskopat i izvuć je kroz vrota vonka, u kamienje. Kal tamo hi ćapalo vonka nevrime, neviera, potopili se i kapitoni i brodi i mornori, ni se nikal nošla nonki, ča se ono reče, jelno daska ol broda. I tuo se tumačilo, i do danas se tumači da je tuo kazna Božjo – da se tuo temu čoviku siromahu išlo tuo vaziest. I da je tuo tako stalo i tega roda je nestalo. Vej se ni moglo pokrit – ova tri kapitona su se potopili, ki su bili oženjeni, imali su ništo fameje, ženske dicie i ovako, muškega roda ni bilo. Ova tri popa opeta nisu bili ženjeni, ni ni po njima. I tuo se govori da je tuo zaradi tega se oti ruod uništi i jerbo su bili nejudi. A onda se Morko potla vroti ovamo, potla vroti ovamo – i njega i njegova roda nestalo.

Ta se kuća danas ugrojena nahodi u Buol, koja je danas Tonicie Viličić Šaltura, ma ni somo njegova.

Tuo je Paloc, Kuća u kući.

UPOZNOJTE NOJPRI VUKOVIĆE, A SUTRA ĆEMO NAPRID…

 

Glumci:

Morko Sila: Vinko Marinković Bumba
Popi: Vinko Marinković Vragić, Pravdan Katić i Vlado Karninčić
Kapitoni: Siniša Soljačić, Ante Lalić i Vedran Krunić
Kapitonske žene Španjuolke: Nikolina Brkić, Zdravka Koljatić i Linda Marinković
Dica: Ariana Marinković, Marinela i Tonka Koljatić
Šindik: Mate Petrić
Morkovi prijateji Dubrovčani: Rade Jerčić i Vicko Ščepanović
Zidori: Jurko i Rudolfo Marinelić i Vinko Klarić
Tovor Puli

snimatelj dronom: Frane Marinković
frizure: Štefica Ćurin
šminka: Kate Pavišić
Šivanje: Mirjana Bižaca
Scenaristica i kostimografkinja: Jadranka Nejašmić
Direktor fotografije: Šime Strikoman, h.f.s.
asistenti: Božo Nejašmić, dr. sc. Vjekoslav Koljatić i Ana Rašperger

Sponzori: Općina Bol – Hrvatska čitaonica, Ljekarna Škoko, Frane Marinković, restoran Argento, Nikolina Brkić i frizerski salon Štefa.