Sȁl ĉu ti jõ rȅĉ burje͂t kakȍ se priprie͂mo.

Tȍ ti je dalmatȋnsko jȅlo,  ali u Buȏl u nȏs je ȉsto kā specjȃlno i pȕno se to kȕholo prȉ. Mȅne je mojȁ pokuȏjno sekȁrva naučȉla otȉ burjẽt koji je onȁ ka cȕrica nauĉȉla kad je slūžȉla tãmo kol Vȗzijotih.

Dvȉ kapȕle se oĉȉstidu i žũtidu se na mãslinovo ȗje, isīĉȅdu se na fȅtice i oni se žũtidu;  Kãl dobrȍ požũtidu stãvi se jelnȁ žȉca cȕkra ki tȅmu i ȍpet se to svȅ skȕpa žũti da se onȍ poviȇže jelnȍ s drȕgin i stãvi se mãlo lȕka, ne pȕno. Lȕk dolȃzi pȋnku pȍsli da uȏn ne bȉ se izgorȉ sa kapȕluon. Kȁl se to poviezȃlo stãviš mãlo kvasȉnie da se ȍpeta sve skȕpa poviȇže i kad je to gotȍvo naslȍži se rȉba. Rȉbu vȅĉ koju ȉmoš  – mȍžeš stãvit ȕgor, škarpȋnu, hlȏndovinu…vu nãšu rȉbu. To se mãlo sve sa tȅĉuon promȕĉka i kal se mãlo nãko sve spojȉlo, poviezãlo i ondȁ dolȉješ vodiȇ. Mȍžeš stãvit konšiȇrve, a mȍže se i stãvit pomiduȏre na kȍske i u to se stãvi sȍli, pāprȁ i mãlo vȅgetie i to da se ȉstiha kȕhuo, ali nȅ smi se mĩšat nego se sõmo da se s tȅĉuon mãlo no protriȇse i tãko se kȕho. Pȍsli tĩ po svojȅmu gȕštu provȏš, ko ĉȅš stȃvit jȍš pȋnku kvasȉnie ili cȕkra. Ako ti je rĩtki šȗg, ȕzmeš ovãmo jedȏn kuĉarȋn brȁšna u vȍdu mãlo da se razmȗti i tȍ ulȉješ ki tȅmu da ti kã bȕde pȋnku gȕšĉe.

Tȍ ti je ti nãši domãĉi burjẽt i specjȃlnost je njegȍva u tȅmu žutiȇnju cȕkra sa kapȕluon.

Prĩlog u nuȏs bi ti bȉli puliȇntu učinȉli.

Fany Katić

 

Materijali preuzeti iz Diplomskog rada Ivane Bošković: Fonološki opis i leksik bolskoga govora