Nije izdana dozvola za radove na plaži Zlatni rat, jasno stoji u odgovoru Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 24. srpnja 2018. godine. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike izdala je u lipnju 2018. godine Općini Bol suglasnost na Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu za izdavanje koncesijskih odobrenja za djelatnosti unutar Značajnog krajobraza „Zlatni rat“, no ta suglasnost ne predstavlja dozvolu za počinjene radove. Cjeloviti odgovor Ministarstva okoliša i energetike donosimo u nastavku:

Poštovani,

Zahvaljujemo na upitu te Vam u nastavku dostavljamo odgovor.

Člankom 118. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/2013 i 15/2018) definiran je značajni krajobraz kao prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i bioraznolikosti i/ili georaznolikosti ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje. U značajnom krajobrazu dopušteni su zahvati i djelatnosti koje ne narušavaju obilježja zbog kojih je područje proglašeno zaštićenim. Članak 111. Zakona, značajni krajobraz kategorizira u zaštićena područja od lokalnog značenja. Temeljem članka 130. Zakona, značajnim krajobrazom upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije. Prema članku 144. Zakona, osoba koja namjerava provoditi zahvat u značajnom krajobrazu, za koji nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, dužna je ishoditi dopuštenje upravnog tijela u županiji nadležnog za poslove zaštite prirode. Navedeno dopuštenje sadrži uvjete zaštite prirode.

Nadalje, vezano uz vaše pitanje, šumama i šumskim zemljištem gospodari se na temelju Planova gospodarenja prirodnim dobrima. Ako se nalaze u državnom vlasništvu, njima gospodari trgovačko društvo „Hrvatske šume“ d.o.o., a onima koje se nalaze u privatnom vlasništvu, šumoposjednici. Područje značajnog krajobraza „Zlatni rat na Braču“ obuhvaćeno je Programom gospodarenja šumama za gospodarsku jedinicu „VIDOVA GORA“ (državno zemljište), a za privatno zemljište u tijeku je izrada Programa gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „DOL-SUMARTIN“. Sva sječa stabala i pošumljavanje unutar značajnog krajobraza podliježe Zakonu o šumama i njegovim podzakonskim aktima.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode izdalo je u lipnju 2018. godine Općini Bol suglasnost na Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu za izdavanje koncesijskih odobrenja za djelatnosti unutar Značajnog krajobraza „Zlatni rat“. Navedena suglasnost ne predstavlja dopuštenje niti dozvolu za počinjene radove.

Jesu li počinjene nedozvoljene radnje izgradnjom i nasipavanjem platoa, kao i sječom četiriju stabla, utvrdit će nadležne inspekcijske službe (građevinske inspekcije, inspekcije zaštite prirode i šumarske inspekcije). Inspekcija zaštite prirode, Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike obavila je 17.07.2018. nadzor kojim je utvrđeno da stranka (Općina Bol i gradonačelnik) nije ishodila dopuštenje za zahvat. Obzirom da dopuštenja za zahvate po čl. 144. Zakona o zaštiti prirode za značajni krajobraz izdaje Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, inspekcija je navedenom upravnom odjelu uputila dopis u kojem traži očitovanje o postupanjima Općine Bol. Nakon primitka očitovanja, inspekcija zaštite prirode će odlučiti o daljnjem postupanju.

Lijep pozdrav,

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Ministry of Environment and Energy
Samostalna služba za odnose s javnošću i protokol / Independent Service for Public Relations and Protocol
Radnička cesta 80/22
10 000 Zagreb