Bračka Lokalna akcijska grupa (LAG) u Bolu će 29. siječnja održati prvu u nizu informativnu radionicu s temom “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, u 18.30 sati u Domu kulture.

Radionice će se u siječnju održati i u drugim bračkim mjestima, Pučišćima, Nerežišćima, Supetru, Selcima, Milni, Sutivanu i Postirima.

Tema prvih informativnih radionica je provedba mjere 1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske koji je sufinanciran sredstvima Europske unije.

Radionice su namijenjene malim poljoprivrednim gospodarstvima koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava prema Zakonu o poljoprivredi, ekonomske veličine od 2.000 do 7.999 eura. Uvjet za prijavu je da korisnici imaju sjedište na području Lokalne akcijske grupe Brač, gdje će se i provoditi ulaganje.

Cilj radionica je pripremiti zainteresirane korisnike za provedbu prvih natječaja na LAG razini u 2018. godini.

Sudjelovanje na radionici omogućit će korisnicima detaljnije informiranje o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima, kriterijima izbora te postupcima za prijavu i dodjelu sredstava na LAG natječajima.

Kako je navedeno na web stranici Lokalne akcijske grupe (LAG) Brač, grupa  “predstavlja lokalno partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora u ravnopravnom odnosu, a zasnovano na smjernicama LEADER pristupa tj. pristupa razvoja prema modelu odozdo prema gore, dok je cilj osnivanja  LAG-a Brač “da se zajedničkim naporima, kroz izradu lokalnih razvojnih strategija i provedbu konkretnih zajedničkih razvojnih projekata, unaprijedi sveukupni razvoj i podigne konkurentnost područja otoka Brača.”

 

Više informacija može se dobiti na web stranici Lokalne akcijske grupe.