Izvor: HZZ

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na današnjoj je sjednici donijelo odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini.

IZMJENE POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U SVIBNJU

Sastanak će se održati od 9:00 do 13:00 u online formatu putem Webex platforme.

Najznačajnije izmjene odnose se na izmjenu kriterija za korištenje mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom za svibanj kod poslodavaca s 50+ zaposlenih.

Naime, Poslodavci koji zapošljavaju više od 50 radnika, koji nisu korisnici potpora (prvi puta podnose zahtjev za svibanj) trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 20% u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.g. i svibanj 2019.g. Poreznoj upravi.

Prihvatljivi razlozi za korištenje potpore za svibanj nisu: otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl, otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi, nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl., nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad. Iznimno su navedeni razlozi za korištenje potpore prihvatljivi samo za one poslodavce koji su podnijeli zahtjev za svibanj zaključno s danom donošenja izmjene kriterija od strane UV HZZ.

Poslodavci koji zapošljavaju više od 50 radnika, a postojeći su korisnici potpore prije isplate potpore za svibanj trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 20% u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.g. i svibanj 2019.g. Poreznoj upravi

Za poslodavce koji zapošljavaju do 50 radnika kriteriji se ne mijenjaju.

Izmjene se odnose i na obveze poslodavaca i Zavoda pa će tako poslodavac koji je tražio potporu za 50+ radnika morati vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa do zaključno do 31. prosinca 2021. godine postupi na jedan od slijedećih načina:

 1. isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
 2. 2ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
 3. dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
 4. isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
 5. stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele

Zavod će s druge strane imati obvezu prije isplate potpore provjeriti pad prihoda od najmanje 20% temeljem PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.

Mijenja se i rok za isplate potpore te će isti biti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.

NASTAVAK PROVOĐENJA MJERE POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U LIPNJU

Nadalje, dodaje se nova podmjera odnosno Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za lipanj 2020. godine.

Naime, nastavlja se potpora za očuvanje radnih mjesta za prihvatljive sektore čije poslovanje ne može iz objektivnih razloga biti otvoreno ili imaju pad veći od 50%, a uzrokovano COVID – 19 krizom čime se nastoji izbjeći otpuštanje radnika iz stvarno pogođenih djelatnosti te nagli ulazak radnika u evidenciju nezaposlenih.

Prihvatljivi će biti poslodavci iz sektora:

 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo
 • Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom)
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Ostale uslužne djelatnosti – samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja

I to trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.

Kriterij za dodjelu potpore bit će pad prihoda za najmanje 50% u odnosu na svibanj 2019. što će poslodavac morati dokazati temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.g. i svibanj 2019.g. Poreznoj upravi.

Potpora će se moći ostvariti za radnike zaposlene kod poslodavca do 19.3.2020. i to samo za one radnike koje je poslodavca naveo prilikom podnošenja zahtjeva.

Poslodavci koji nisu isplatili plaću za travanj, neće moći koristiti ovu mjeru.

Obveza vraćanja sredstava potpore za poslodavce koji su tražili potporu za 50+ radnika vrijedi po istim uvjetima kao i kod potpore za mjesec svibanj.

Razdoblje trajanja ove mjere je lipanj 2020. godine, a odluka o eventualnom produljenju trajanja bit će razmatrana na mjesečnim sjednicama Upravnog vijeća Zavoda. Zaprimanje zahtjeva bit će moguće od 8. – 30. lipnja.

Detaljnije informacije sa svim navedenim uvjetima provedbe bit će dostupne na stranici mjera-orm.hzz.hr

IZMJENE U UVJETIMA KORIŠTENJA DRUGIH MJERA APZ

Vezano uz ostale uvjete korištenja ostalih mjera APZ u mjeri Javni rad dodaju se kao prihvatljivi korisnici Ustanove kojima su osnivači jedinice lokalne i regionalne samouprave.

U mjeri Stalni sezonac kao prihvatljivi korisnici dodaju se poslodavci koji su koristili mjeru Stalni sezonac – COVID – 19 u trajanju od maksimalnih 6 mjeseci te poslodavci koji su stalne sezonce zaposlili u radni odnos na sezonskim poslovima u sezoni 2020. godini u trajanju kraćem od 6 mjeseci, omogućiti će se po isteku mjere Stalni sezonac – COVID-19, odnosno po isteku radnog odnosa stalnog sezonca u sezoni 2020. godini, a koji je bio kraći od 6 mjeseci, korištenje regularne mjere Stalni sezonac.