Kao što smo već pisali, u utorak 3. ​travnja,​ održana je 2. sjedinca Vijeća Općine Bol na kojoj se, osim zvješća načelnika i vijećničkih pitanja, raspravljalo i glas ova​lo o 10. toč​aka​ dnevnog reda.

Na sjednici su bili nazočni svi vijećnici, ​načelnik, zamjenik načelnika te zapisničar i računovodstvena referentica. Također su ​nazočili i predstavnici medija boljani.info i našeg portala.

Na samom početku i nakon utvrđenog kvoruma, predsjednik Vijeća​, Matko Baković, predložio ​je ​nadopunu dnevnog reda točkom 10. ​R​asprava i glasanje o odluci zamjene nekretnine, a radi se o dijelu javnog puta (24m2), odvojak David ceste, a u vlasništvu Pere Soljačića. Vijeće je usvojilo uvrštenje ove točke dnevnog reda.

Vijećnik Ivica Šćepanović predložio je još dvije točke kao nadopunu dnevnog reda:

  1. Rasprava i donošenje odluke o ​molbi Mije Mijića – radi se o ​molbi za korištenje krova/terase takozvane biljetarnice kina Bol kao terase za njegovu nekretninu. Načelnik je rekao da se o tome raspravljalo prije ​nekoliko godin​a​, u prošlom sazivu ​V​ijeća, te je zaključeno da ​na​čelnik vodi daljnje pregovore o tome. ​Rekao je i da je odbio prihvatiti projekt Mije Mijića jer nije bio u skladu sa prethodnim dogovorima, odnosno mišljenja je da gospodin forsira njemu odgovarajuća rješenja koja ne odgovaraju ​stavu Općine. Predsjednik ​V​ijeća je predložio odgod​u ove točke​ za sljedeću sjednicu kako bi se pripremila sva relevantna dokumentacija, ​a ​što su vijećnici prihvatili.
  2. Rasprava o ugradnji kamenog stepeništa od ​ureda Tturističke zajednice prema crkvici Sv. Ante – Predsjednik ​V​ijeća Matko Baković ​drži kako se o ovome treba raspravljati u sklopu vijećničkih pitanja, a ne kao o dodatnoj točk​i dnevnog reda. Nakon glasanja (5 glasova za), ova točka također nije uvrštena u dnevni red.

Izvješće načelnika o radu O​pćine u razdoblju od prošle sjednice

Načelnik je izrazio zadovoljstvo očišćenim dijelom opožarenog područja iznad plaže​ Zlatn​i rat. Najavio je ​i ​da će radovi na potpronom zidu prema crkvici sv. Lucije biti završeni do kraja svibnja, kako je i planirano​, iako zbog vremenskih prilika ​kasne. Izv​i​jestio je ​i o tijeku postupka javne nabave za adaptaciju i rekonstrukciju potkrovlja dječjeg vrtića. ​Izvođač je izabran, ali još nije uveden u posao i nije sigurno ​hoće li se sradovima krenuti sada ili najesen.

Također je izvjestio ​kako​ je u tijeku postupak javne nabave i za uređenje trga kraj Marinera.

Rekao je i da su projekti izgradnje doma DVD-a Bol i adaptacije vrtića loše prošli na natječaju za sufinanciranje iz Programa ruralnog razvoja. Problem kod svih natječaja je visok stupanj razvijenosti Općine Bol, a intencija svih programa potpora i natječaja je pomaganje nerazvijenima. Najavio je da će se krenuti sa izgradnjom doma DVD-a na način ​što će podrumske prostore graditi Grabov rat koji bi te prostore koristio za svoje potrebe, dok bi ostatak zgrade gradio DVD Bol uz financiranje Općine Bol. Napomenuo je ​kako​ će radove na adaptaciji potkrovlja vrtića financirati Općina Bol.

​Spomenuo je i razgovor​e s ​P​laninarskim društvom Mosor ​na temu planinarskog doma na Vidovoj gori. Cilj je ​urediti zahod​e ​i ponudi​ti​ ​nekoliko ​vrsta pić​a​ već u ovoj sezoni.

Po pitanju izgradnje stanova POS-a​: zapelo je zbog nemogućnosti pristupa vatrogasnog vozila sa obje strane dvije zgrade. U postupku je izmjena PPU ​kako bi se to omogućilo planom ​i dobilo “zeleno svjetlo​” za projekt.
U tijeku je postupak javne nabave za nove sustave za kontrolu prolaza na ​r​ivi i na Zlatnom ratu​, a njihovo puštanje u rad očekuje se početkom svibnja.

Svi ​su ​poslovi na ishođenju dokumentacije za početak gradnje nove luke u nadležnosti Općine Bol ​završeni i daljnji se​ koraci očekuju od​ Lučk​e​ uprav​e​. Početak radova na izgradnji luke ​očekuju se ​ovu jesen.

Izvjestio je načelnik i o tome da je tvrtki koja će raditi na rušenju, iskopima i gradnji novog hotela Borak dopušteno korištenje platoa parkinga na ulazu u Bol za potrebe odlaganja materijala za vrijeme trajanja radova. Radovi na izgradnji novog hotela Borak planirani su najesen ove godine.

Na kraju izlaganja​, načelnik ​se ​osvrnuo na temu stepeništa i popločavanja Lože, istaknuo je da su radovi rađeni u skladu sa urbanističkim planom iz 1995. godine za koji su konzervatori dali suglasnost. Najavio je sastanak sa konzervatorima na ovu temu i istaknuo da su radovi obavljeni korektno i​ u skladu sa stanjem i mogućnostima. (mi smo temu obradili nedavno op.a.)

Pitanja vijećnika

Prvo pitanje postavio je vijećnik Ivica Šćepanović i to načelniku​: Postoji li projekt ugradnje kamenog stepeništa na Loži i suglasnost konzervatora za isti. Načelnik je ponovio da se radilo po urbanističkom planu na koji su pozitivno mišljenje dali konzervatori 1995. godine. Također je kazao da će struka riješiti sporni rubni dio stepenica. ​Napomenuo je i​ da će se zatražiti procjena struke o stanju ​dva ​čempresa na Loži​, je li ih potrebno posjeći sada ili kada.

Nataša Paleka Jakšić je predložila ​pitati struku i o platanama pod Ložom jer one​, umjesto napredovanja, izumiru. Načelnik je prihvatio prijedlog. ​Nadalje,  Ivica Šćepanović pita o problemu novoizgrađenog vidikovca​: naime​,​ automobilima je zabranjeno skretanje na vidikovac kada dolaze u Bol, a​ isto tako​,​ sa vidikovca se smije samo u smjeru Gornjeg Humca. Načelnik je rekao da će u dogovoru sa Hrvatskim cestama koje su nadležne​,​ pokušati ​iznaći rješenje. Trenut​ač​no,​ kada se ​otiđe do vidikovca iz Bola, za vratiti se u Bol (bez ​počinjenja prometnog prekršaj​a​)​,​ potrebno je ići skoro do Gornjeg Humca.

Ivica Šćepanović pita ​i o​ ventilaciji iz hotela Kaštil i problemu masti u Vužića kali. Načelnik odgovara da​ bi,​koliko je njemu poznato, novi sustav ventilacije trebao riješiti taj problem.

Vijećnica​ Katarina Marčić pita što je sa projektom ‘Logopedi bez granica’. Načelnik odgovara da će projekt započeti 9.​ travnja. Također je pitala ​i o dugu od 100.000 kuna tvrtke koja je prvu polovicu sezone koristila štand na Zlatnom ratu za prodaju ​prženih ​kr​u​mpirića, ​odnosno je li joj izdan račun. Načelnik je odgovorio potvrdno, no rekao je i to da isti nije i podmiren.

Mate Petrić​ se uključuje i žali na ubrzanu apartmanizaciju, narušavanje vizure Bola, preveliku izgrađenost parcela, previsoku gradnju, te se pita kako to zaustaviti i spriječiti.

Vijećnik​ Tonči Kukoč je predložio ​uvrštavanje tog pitanja u dnevni red sljedeće sjednice ​V​ijeća te ​je ​upozorio na probleme sa strujom, vodom i kanalizacijom. Katarina Marčić govori kako je Mate Petrić sada iznenađen, a sam je glasovao za sve izmjene PPU​-a​ koje su omogućile sadašnje stanje​. Navodi kako se PPU i uvijeti trebaju mijenjati​,​ ali to treba ​napraviti ​vladajuća većina jer prijedlozi oporbe ionako ne nailaze na odobravanje.

Načelnik je rekao da se radi na projektiranju nove vodoopskrbne cijevi za sve otoke srednje ​Dalmacije.

Vijećnik​ Marjan Marjanović je postavio pitanje prolaza sa Kupine prema rotoru (prolaz iza apartmana Funda, kroz šumicu)​:​ s obzirom na planiranu gradnju, hoće li uopće svi objekti imati prilaz​?​

Predsjednik ​V​ijeća​,​ Matko Baković​,​ ​ustanovio je da se Bol širi i razvija i da Bolu trebaju ​trgovački centar i zgrade​ te da nije sve negativno.

 

Vezani članci sa 2. sjednice Vijeća:

Održana 2. sjednica vijeća

O točkama dnevnog reda