1. Završni račun za 2017. godinu kratko je obrazložila računovodstvena referentica Katarina Martinić rekavši da su prihodi bili 17,62 mil. kuna, a rashodi 17,75 mil. kuna te je bilanca u minusu 133.491,39 kuna. Zbog manjka iz prošlih godina, 915.121,82 kuna, 2017. godina je završena minusom od 1,05 mil. kuna.
Mate Petrić je kao predsjednik financijskog odbora rekao da odbor prihvaćaa završni račun za 2017. godinu.
Ivica Šćepanović je primjetio da je Općina izgubila preko 3 mil. kuna u sudskim sporovima (prostor na šetnici ispred „Marjan centra“, javna površina ispred hotela „Kaštil“, pomorsko dobro koje koristi tvrtka „Hoteli Zlatni rat“ d.d.).
Matko Baković je napomenuo kako vijećnici nisu vijećnici samo na sjednicama već tijekom cijelog mandata i da se mogu sami pravovremeno informirati o stanju kao što su sudski sporovi.
Katarina Marčić je pitala tko zastupa Općinu u sudskim sporovima osim odvjetnika Vrsalovića. Načelnik je odgovorio da će se, a zbog dobi odvjetnika Vrsalovića, morati koristiti usluge drugih odvjetnika. Također je pitala koriste li se metode prislilne naplate dugovanja, na što je pravnica Svjetlana Baković rekla da se šalju ovrhe velikim dužnicima kada za to ima uvjeta.

Završni račun je usvojen sa 7 glasova „Za“ i 4 glasa „Protiv“.

2. Predsjednik vijeća Matko Baković rekao je da je od komunalne naknade uprihođeno 1,9 mil. kuna, a za održavanje komunalne infrastrukture potrošeno 2,68 mil. kuna.

Katarina Marčić je pitala kako to da je više potrošeno nego uprihođeno, a sredstva od komunalne naknade se troše namjenski. Katarina Martinić je odgovorila da su se sredstva osigurala preraspodjelom pri rebalansu proračuna.

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture je usvojeno sa 6 glasova ‘Za’ i 5 glasova ‘Protiv’.

3. Predsjednik vijeća Matko Baković rekao je da je za program gradnje objekata i komunalne infrastrukture uprihođeno 3,1 mil kuna, a utrošeno je 1,56 mil. kuna.

Katarina Marčić je postavila pitanje što se napravilo sa viškom sredstava. Katarina Martinić je rekla da se višak koristio za izradu projekata uređenja plaža i preraspodijelio se rebalansom proračuna.

Program gradnje komunalne infrastrukture u 2017. prihvaćen je sa 6 glasova „Za“ i 5 glasova „Protiv“.

4. Vijećnici upoznati sa prijedlogom odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru, Općina Bol je dobila suglasnost županije za godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu te upravlja plažom Zlatni rat davanjem godišnjih koncesijskih odobrenja. U komunalnu infrastrukturu ubrajaju se troškovi čišćenja plaže, odvoza smeća, spasilačka služba, regulacija prometa na pomorskom dobru, redari i čuvari, Bijela i Plava zastava, ispitivanje kakvoće mora te korištenje općinske imovine.

Katarina Marčić je zaključila kako je došlo do povećanja cijena, osim za vodeni park kojem je snižena cijena na 1 mil. kuna, te je pitala traže li se jamstva za plaćanje i postoji li mogućnost licitacije za koncesionare, a kako bi se dobila najbolja ponuda. Također, zanimala se za podatak kontrolira li se uporaba koncesioniranih površina. Načelnik i predsjednik vijeća mišljenja su da će biti zainteresiranih za vodeni park: prema njihovim riječima, postoji 5-7 zainteresiranih koncesionara. Napomenuto je da se od ponuđača traže financijska jamstva i potvrde o nedugovanjima. Načelnik kaže da licitacija za koncesije nije predviđena općinskim odlukama, ali i da to nije zakonski izvedivo. Tomi Fabjanović trrdi da su se kontrolirali korisnici i da su se uklanjali oni koji nisu poslovali u skladu sa datom koncesijom. Komunalni redar obavlja nadzor i podnosi izvješća Vijeću za koncesije.

Ivica Šćepanović je pitao postoji li plan tipiziranja štandovi na šetnici kako bi izgledali primjerenije. Načelnik je najavio kupnju novih kućica za sljedeću sezonu te je izjavio da se pregovara o kupnji ili najmu parcele na početku šetnice gdje bi se smjestile nove kućice umjesto na šetnici.

Mate Petrić se pita je li cijena od 1 mil. kuna previsoka za vodeni park te kako to nema jedinstvene cijene za sve koncesionare. Naime, kako je moguće da netko plaća 200.000 kuna, dok netko plaća 90.000, netko 60.000, a netko samo 15.000 kuna. Vodila se rasprava o cijenama i predloženom povećanju od 10-30% selektivno. Načelinik izjavljuje kako nisu sve djelatnosti jednako profitabilne! Tomi Fabjanović navodi da se po pravilniku daje prednost prijašnjim korisnicima, a da bi prednost trebalo imati lokalno stanovništvo. Međutim, to nije moguće jer i Ustav RH jamči jednaka prava svima.

Ova odluka nije prihvaćena, 5 glasova „Za“ i 5 glasova „Protiv“ te 1 suzdržan.

5. Predloženom odlukom, Općinsko vijeće Općine Bol odobrava kratkoročno zaduživanje Općine Bol uzimanjem kratkoročnog revolving kredita u iznosu 4.000.000,00 kn. Namjena kredita je podmirivanje tekućih obveza te svladavanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Napomenuto je da je to samo mjera predostrožnosti kako bi se osigurala likvidnost Općine zbog brojnih projekata, ali ne znači nužno da će se odobrena sredstva uopće i koristiti.

Uvjeti kredita:

  • Iznos: 4.000.000,00 kn
  • Kamata: 1,65% fiksno, godišnje
  • Jednokratna naknada za obradu 0,05% unaprijed, na iznos odobrenog kredita
  • Naknada za neiskorišteni iznos: ne obračunava se

Projekti Općine u narednom razdoblju:

  • Dječji park u šumici ispod doma za starije – 1,7 mil. kuna
  • Nabavka novih montažnih objekata za plažu Zlatni rat – 1,1 mil. kuna
  • Adaptacija potkrovlja dječjeg vrtića – 1,7 mil. kuna

Dug županije prema Općini nepodmiren u iznosu 1,1 mil. kuna.

Usvojena je odluka o kratkoročnom zaduženju sa 7 glasova „Za“ i 4 glas „Protiv“.

6. Odluka o zabrani izvođenja radova u 2018. se izmjenila po uputi SDŽ, a kako bi se uskladila sa zakonom, i rutinski je dana na glasovanje. Prihvaćena je jednoglasno.

Izmjene su:

„Pod građevinskim radovima koji su predmet ove odluke smatraju se svi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.“

„Zabrana izvođenja radova u 2018. godini se ne odnosi na:

  1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske
  2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti
  3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.“

7. O odluci o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja se možda i najduže raspravljalo. Naime, prijedlog je da se cijena parkinga po satu poveća sa 10 na 15 kn (50% povećanje), dok se naknada za godišnji zakup stanarima povećava sa 1.000 na 2.000 kuna godišnje (100% povećanje). Također se predlaže potpuno zabraniti promet i parkiranje na Rudini, s tim što Općina nema plan osiguranja parking mjesta tamošnjim stanarima. Parking na ulazu u mjesto („kod Bolke“) i parking na Poljani ostaju besplatni kao i do sada. Parking na benzinskoj postaji bi se naplaćivao od 01.05. – 30.09., a na Velom mostu od 01.06. – 30.09.

Katarina Marčić je mišljenja da se treba ograničiti pristup dostavnim vozilima kod vrtića jer se tamo stvara guža kada roditelji dovoze i odvoze djecu. Marjan Marjanović navodi da se problem ljeti stavara na početku šetnice sa velikim brojem parkiranih skutera i automobila za najam. Ivica Šćepanović navodi da postoji odluka o broju kojeg je dopušteno tamo parkirati, te kako se radi samo o nužnosti poštivanja odluke.

(Ivica Šćepanović je u dogovoru s predsjednikom Vijeća opravdano napustio sjednicu za vrijeme rasprave.)

Odluka je prihvaćena sa 6 glasova „Za“ i 4 glasa „Protiv“.

8. Usvajanje plana upravljanja općinskom imovinom kojeg je Općina dužna donijeti u skladu sa zakonom.

Planom upravljanja imovinom određuju se: kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom, provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Bol i godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Bol.

Plan je usvojen sa 6 glasova „Za“ i 4 suzdržana.

9. Odluka o kupnji zemljišta za put je prihvaćena jednoglasno. Otkupit će se po procjeni sudskog vještaka, i to po cijeni 152,17 EUR po kvadratnom metru. Radi se o čestici zemlje 344/1 površine 23 metra kvadratna.

10. Odluka o zamjeni nekretnine, odnosno zemljišta sa g. Perom Soljačićem radi puta prihvaćena je od strane vijećnika jednoglasno. Zamjenjuje se 27 m2 općinskog zemljišta sa gosp. Soljačićem koji Općini ustupa 30 m2 svog zemljišta.

 

Imate li pitanja, prijedloge ili zamjerke na rasprave Općinskog vijeća? Pišite nam!

 

Vezani članci sa 2. sjednice Vijeća:

Održana 2. sjednica vijeća

Izvješće načelnika i vjećnička pitanja