Category: Po bolsku

BURJẼT

Sȁl ĉu ti jõ rȅĉ burje͂t kakȍ se priprie͂mo. Tȍ ti je dalmatȋnsko jȅlo,  ali u Buȏl u nȏs je ȉsto kā specjȃlno i pȕno se to kȕholo prȉ. Mȅne je…

Cvȋti

Cvȋti  su bolskȉ  kolõč koji se činȋ kȁl su pȉrovi, bez cvȋtih ti nĩmo pȋra…

Pismo nonota Jurota

Jõ ko stõri mȉščanin ovȅga nãšega lĩpega mȉsta želĩ bi da se ovi nȁš lĩpi gȍvor ne zaborãvi. Slušȍn ove nãše Bȍljane i zakljũči son da ovi nȁš lĩpi gȍvor…

Loading

Više o